Nie wiesz jak dobrać produkt?

ZADZWOŃ+48605249473

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.weronet.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób

świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu

Internetowego www.weronet.pl przez Weronet Agnieszka Rostkowska. Sklep prowadzony jest pod

adresem ul. Klaudyny 38/40, 01-684 Warszawa.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej biuro@weronet.pl,

b. telefonicznie pod numerem +48 605 249 473,

c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://weronet.pl/_cms/view/-1/Kontakt.html.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.weronet.pl, w

sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez

wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może

dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana

z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu

internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może

w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca – Agnieszka Rostkowska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weronet Agnieszka Rostkowska, pod adresem ul. Klaudyny 38/40, 01-684 Warszawa, wpisaną do Ewidencji

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 118-042-01-34, REGON:

141228930;

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym

z prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,

poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,

Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub

nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1.

lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania

się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

dla Sprzedawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie

w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług

polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia

w Sklepie,

d. świadczeniu usługi Newsletter,

e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana

jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej

Sklepu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub

skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego

Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą złożenia Zamówienia,

d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub

wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi

Newsletter,

e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego

Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości

przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu

należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu

rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na

przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta,

który dokonał subskrypcji.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego

terminu wypowiedzenia.

8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo

zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu

art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz

zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest Rejestracja i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem

złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii

telefonicznej.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego

konta poczty elektronicznej.

6. Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane

przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane od

poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17.

7. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie

(zakup za pomocą Konta Klienta) lub wykorzystanie danych osobowych klienta, który dokonuje

zakupu za pomocą konta Google.

b. złożenie Zamówienia ustnie przez telefon wykorzystując do tego numer telefonu podany przez

Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu; treść Zamówienia powinna zawierać dane Klienta

potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz

adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

c. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej

podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu; treść Zamówienia powinna zawierać

dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim

formularza Zamówienia, należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne

w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych,

wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym

kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta,

h. danych do faktury.

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz

potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży

Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia

(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów Zamówienia.

14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie

złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której

mowa w pkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

15. Klienci będący przedsiębiorcami, składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie

wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę

Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na

stronie internetowej Sklepu,

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania oraz adres e-mail.

16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę

ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta będącego przedsiębiorcą

wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze

wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za

sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta będącego przedsiębiorcą (w odpowiedzi na

potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na

adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego Zamówienia i

wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z

pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

18. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres

poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, niemieckim lub angielskim, według wyboru

Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona na terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za pośrednictwem operatora pocztowego,

b. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

c. dostarczone do Paczkomatu,

d. transport własny Sprzedawcy,

e. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni

roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.

5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

7. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności

art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła

oraz inne opłaty.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek

bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu

przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez

Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl